( Δ ι α δ ι κ α σ ί α  κ α ι  Π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς )

 

[ Ά ρ θ ρ ο 2ο ] : Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο Σύλλογο είναι η αποδοχή, η λειτουργία και η δράση σύμφωνα με τις αρχές και το καταστατικό της Κίνησης Ενεργών Πολιτών.

 

[ Ά ρ θ ρ ο 6ο ] : Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν, εφόσον το επιθυμούν, όσοι κατοικούν στο Ζευγολατιό ή κατάγονται από αυτό ή δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά ή κοινωνικά σε αυτό ή έχουν αποδείξει εμπράκτως μέσα από τη δράση και τη συμπεριφορά τους το ενδιαφέρον και την αγάπη τους γι’ αυτόν τον όμορφο, γραφικό και ιστορικό τόπο, αποδεχόμενοι τους σκοπούς του παρόντος καταστατικού.

Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να γίνουν μέλη του συλλόγου υποβάλλουν στο Δ.Σ. γραπτό αίτημα ζητώντας την εγγραφή τους και αποδεχόμενοι τους όρους του καταστατικού. Το αίτημα του ενδιαφερόμενου κοινοποιείται από το Δ.Σ. στη Γ.Σ. των μελών του Συλλόγου, η οποία αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και με ενισχυμένη πλειοψηφία (50+1) την έγκριση ή την απόρριψή του. Τα μέλη καταγράφονται σε μητρώο μελών και βάσει αυτού διεξάγονται οι αρχαιρεσίες του συλλόγου. Κάθε νέο μέλος καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής, το ύψος του οποίου καθώς και της ετήσιας εισφοράς θα αυξομειώνεται με απόφαση της Γ.Σ.

Όλα τα μέλη της κίνησης έχουν ίδια δικαιώματα και απολαμβάνουν εξίσου όλα τα παρεχόμενα από την κίνηση προς τα μέλη της πλεονεκτήματα.

 

[ Ά ρ θ ρ ο 7ο ] : Μέλη μπορούν να γίνουν μόνο όσοι δεν έχουν διατελέσει στο παρελθόν ή το παρόν αξιόποινες πράξεις, διατηρούν το ήθος και την ακεραιότητά τους και δεν εκκρεμούν εις βάρος τους δικαστικές αποφάσεις.

 

[ Ά ρ θ ρ ο 9ο ] : Για την καλύτερη προάσπιση τόσο της φυσιογνωμίας της κίνησης όσο και της ατομικής προσφοράς και της φιλοδοξίας του κάθε μέλους της, καθώς επίσης και της κοινής έκφρασης και δράσης έτσι όπως αυτές αποτυπώνονται στους σκοπούς και τα μέσα του συλλόγου, για κάθε μέλος καθιερώνεται η έννοια του ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ ανάμεσα στην ιδιότητα του μέλους της κίνησης και στην ιδιότητα που θα προκύψει από τη συμμετοχή σε εκλογές, η οποία συνεπάγεται τη κατοχή δημοσίων αξιωμάτων (π.χ δημαρχιακός θώκος, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί ή περιφερειακοί σύμβουλοι κ.α.).

Οι εκλογικές διαδικασίες και τα δημόσια αξιώματα δεν είναι υπόθεση της Κίνησης Ενεργών Πολιτών και των μελών τους.

About Κωνσταντίνος Σχοινοχωρίτης

Ιστορικός, Αρχειονόμος – Βιβλιοθηκονόμος, υποψήφιος Διδάκτωρ Ιονίου Πανεπιστημίου. Πρόεδρος Κίνησης Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».