Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» σας γνωστοποιεί ότι ο παρών δικτυακός τόπος  www.zevgolatio.gr  ενημερώνεται καθημερινά.
  Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας αυτής αποτελεί  πνευματική ιδιοκτησία του μη κερδοσκοπικού σωματείου «Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού ΚΟΙΝΩΝΙΑ», των συνεργατών και των μελών του και προστατεύεται  από τις εθνικές (Νόμος 2121/93) και διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αποκτώντας πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεσθε την ανωτέρω νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιέχονται στο παρόν.
Επομένως, 
απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αναπαραγωγή (reformatting), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Δικαιούχου.
Επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα μεταβληθούν, αλλοιωθούν ή χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά, η ελεύθερη αναπαραγωγή αντιγράφων μέρους ή του συνολικού έργου για προσωπική ή εκπαιδευτική χρήση, εφ’ όσον τα αντίγραφα αυτά δεν θα διανεμηθούν στη συνέχεια για κερδοσκοπικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση  ότι  θα υπάρχει αναφορά της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού και των πηγών του άρθρου, καθώς επίσης και η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας.
Για τη χρησιμοποίηση
 για άλλους σκοπούς, όπως εμπορική εκμετάλλευση, φόρτωση σε άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, αξιοποίηση μέρους του έργου για την παραγωγή νέου κ.α., απαιτείται η συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού.
 Περιορισμός Ευθύνης
Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των κειμένων ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Κάθε χρήση βασιζόμενη σε αυτές τις συμβουλές, γνώμες, δηλώσεις ή άλλες πληροφορίες θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη. Ο παρών δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του παρέχονται για τη διευκόλυνσή σας. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της Κίνησης Πολιτών διατίθεται «ως έχει» και στο μέτρο «που είναι διαθέσιμο». Η Κίνηση Πολιτών δεν εγγυάται και δεν αποδέχεται αντίστοιχη ευθύνη, ότι οι ιστοσελίδες της δεν θα παρουσιάζουν διακοπές ή σφάλματα ή ό,τι τυχόν ελαττώματα θα διορθωθούν. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, καθώς και οι πληροφορίες ή τα στοιχεία, που περιέχονται σ’ αυτήν υπόκεινται σε τροποποιήσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού δεν πωλεί, εκμισθώνει, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας προς οποιονδήποτε τρίτο. Ως τέτοια στοιχεία νοούνται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και fax, καθώς και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Τα δεδομένα αυτά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ανεπιθύμητη επικοινωνία. Κοινοποίηση των στοιχείων αυτών σε τρίτους είναι δυνατή μόνο ύστερα από άδεια του επισκέπτη. Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών δύναται να κάνει χρήση απρόσωπων στατιστικών δεδομένων (τύπο browser, γεωγραφική τοποθεσία, ηλικία, φύλο) με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του δικτυακού τόπου, αλλά και γενικότερα για να γνωρίσει καλύτερα τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Ο Σύλλογός μας δεν πρόκειται να κοινοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τις πληροφορίες αυτές σε τρίτο μέρος. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ισχύει). Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας.
Χρήση από παιδιά
Συνιστούμε σε παιδιά και νέους ηλικίας κάτω των 16 ετών να εξασφαλίζουν την άδεια των γονέων τους προτού αποστείλουν προσωπικά τους στοιχεία στην ιστοσελίδα της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού.
Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες
Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Κίνησης Ενεργών Πολιτών είναι πιθανό να σας μεταφέρουν εκτός του δικτύου της Κίνησης Πολιτών. Στην περίπτωση αυτή ο Σύλλογός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές. Ο επισκέπτης έχει πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους τρίτων με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων.
Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια της χρήσης της παρούσης ιστοσελίδας αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα  δικαστήρια της Κορίνθου και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.