[ Άρθρο 4o ] Σ Κ Ο Π Ο Ι  Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Ε Ι Ν Α Ι :

 

 • Η ανάδειξη και ενίσχυση της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στην περιφέρεια.

 • Η εμβάθυνση και εμπέδωση πάνω σε θεσμούς που ενδυναμώνουν την τοπική δημοκρατία,που προωθούν τη διαδικασία της τοπικής και περιφερειακής συγκρότησης και ανάπτυξης.

 • Να αποτελέσει έναν υγιή χώρο σκέψης και δράσης, μία δεξαμενή για την παραγωγή γνώσης χρήσιμης στην κοινωνία. Να αποτελέσει έναν πλουραλιστικό πυρήνα για την προώθηση και την εμπέδωση της ιδέας της κοινωνίας των ενεργών πολιτών που οργανώνεται και δρα συλλογικά, πάντοτε και μέσα από την αρχή της συνεχούς και μόνιμης διαβούλευσης.

 • Η καλλιέργεια και η ανάδειξη των τοπικών μας χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων, η επένδυση στο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό,η αποκέντρωση στη λήψη των αποφάσεων. Η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε η λήψη των αποφάσεων να γίνεται από φορείς που βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη, η ενδυνάμωση του λαϊκού χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης, η διαφάνεια στη λειτουργία της διοίκησης.

 • Η προαγωγή μιας ανοικτής κοινωνίας ενεργών πολιτών χωρίς αποκλεισμούς, που θα παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Η εμβάθυνση της άμεσης δημοκρατίας, του πολιτικού πολιτισμού. Η διεύρυνση των κοινωνικών κατακτήσεων.

 • Η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών για όλους τους έλληνες πολίτες ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας ή καταγωγής.

 • Η διασφάλιση του δικαιώματος στην εργασία.

 • Η συμβολή στην εξάπλωση και εδραίωση των αξιών της ανοιχτής και ανεκτικής κοινωνίας, του κοινωνικού πλουραλισμού, της τοπικής δημοκρατίας.

 • Ο σεβασμός της διαφορετικότητας του ατόμου, η προσέγγιση των συμπολιτών μας μέσα από τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την παιδεία με την ενίσχυση των δεσμών αλληλεγγύης. Η ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών.

 • Να βρίσκεται πάντα μεταξύ του πολίτη και της τοπικής ή κεντρικής εξουσίας προς όφελος της κοινωνίας.

 • Η συμμετοχή στη διαμόρφωση και διάδοση ουσιαστικών, τεκμηριωμένων – καινοτόμων προτάσεων και εφικτών – βιώσιμων λύσεων σε θέματα και προβλήματα της δημοτικής κοινότητας Ζευγολατιού του Ν. Κορινθίας ή του δήμου Βέλου – βόχας ή της περιφέρειας γενικότερα.

 • Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

 • Η ανάδειξη της εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

 • Η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ανακύκλωση, την αναδάσωση, τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για το τοπικό περιβάλλον.

 • Η υπεράσπιση της πολυφωνικής ενημέρωσης και του διαλόγου στους κόλπους της κοινωνίας.

 • Η επιδίωξη μεταφοράς μεγάλου τμήματος της πολιτικής εξουσίας από το κέντρο στην περιφέρεια έτσι ώστε να αντιστραφεί η τάση πληθυσμιακής και οικονομικής συγκέντρωσης στα μεγάλα αστικά κέντρα.

 • Να επεξεργάζεται,να καταθέτει προτάσεις και να διεκδικεί με γνώμονα το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών.

 • Να προστατεύει το Ζευγολατιό από παρεμβάσεις που θα έχουν δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από τη μη ορθολογική διαχείριση του φυσικού πλούτου (κατάχρηση).

 • Να αναδεικνύει, να προστατεύει και να καταγράφει την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά με την δημιουργία αρχειακής βιβλιοθήκης ιστορίας & πολιτισμού, έκδοσης περιοδικού και συγγραμμάτων, διοργάνωση ομιλιών, διαλέξεων, ημερίδων, σχετικών διαγωνισμών κ.α.

 • Να συσφίγγει τις σχέσεις μεταξύ των μελών και να προσπαθεί για την βελτίωση του πνευματικού, ηθικού και κοινωνικού επιπέδου του πολίτη.

 • Να αναπτύσσει την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών και άλλων παρεμφερών οργανώσεων της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας, αλλά και γενικότερα της χώρας μας και των ομογενών του εξωτερικού.

 • Να παρεμβαίνει και να κινητοποιεί τους κατοίκους, τους φορείς και ομάδες πολιτών για όλα τα παρουσιαζόμενα προβλήματα και θέματα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος με τη δημιουργία ομάδων εργασίας – προβληματισμού και προτάσεων για την επίλυσή τους.

 • Να επιδιώκει θεσμικά την διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων για θέματα εξαιρετικής σημασίας και σπουδαιότητας είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε τοπικό.

 • Η ανάπτυξη των μορφωτικών, πνευματικών, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων της περιοχής του δήμου.

 • Η ανύψωση του μορφωτικού, πνευματικού, πολιτιστικού και αθλητικού επιπέδου των δημοτών.

 • Η δημιουργία και η ενίσχυση της διάθεσης του Εθελοντισμού.

 • Η συγκέντρωση υπό ενιαίο φορέα των κάθε είδους δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που θα προγραμματίζονται και θα εκτελούνται από τον Σύλλογο.

 • Η καλλιέργεια, επιβοήθηση και προώθηση της αθλητικής ιδέας, του φίλαθλου πνεύματος και του Ολυμπισμού, μακριά από φανατισμούς, βία, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπία. Η βράβευση αθλητών, μαθητών ή φυσικών ή Νομικών προσώπων για τα επιτεύγματά τους στον Αθλητισμό.

 • Η πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεναρίων, διαλέξεων και λοιπών εκδηλώσεων.

 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων υποδομής και εκδηλώσεων προστασίας του πολιτιστικού, αθλητικού και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και η κάθε είδους συνεργασία με φυσικά ή Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την επίτευξη των εν λόγω ειδικότερων σκοπών.

 • Η κατάρτιση, υπογραφή και εφαρμογή προγραμματικών συμβάσεων με φυσικά ή Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της Αλλοδαπής για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και εκδηλώσεων πολιτιστικού, αθλητικού και κοινωνικού περιεχομένου.

 • Η διαφήμιση των αξιών του πολιτισμού μας, καθώς και των εν γένει σκοπών και εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με την αγορά μηχανημάτων και ηλεκτρονικών μέσων και με την χρήση του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, για να μπορούν οι δημότες και επισκέπτες του Δήμου μας να απολαύσουν τα πολιτιστικά αγαθά, που θα τους προσφέρει ο Σύλλογός μας.

 • Η συμμετοχή με κάθε τρόπο και μέσο στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων, π.χ. Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου μας.

Η Κίνηση Πολιτών θα μπορεί με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου να συνιστά διάφορες διευθύνσεις και τμήματα, προκειμένου να επιμερίζεται καλύτερα ο τρόπος επιτυχίας των σκοπών της.

Ειδικότερα είναι:

 1. Η λειτουργία τομέα Θεάτρου, με δραστηριότητες όπως παιδική σκηνή, ερασιτεχνικό θεατρικό εργαστήρι εφήβων – ενηλίκων, θέατρο σκιών, κουκλοθέατρο, παραγωγή ή συμπαραγωγή θεατρικών παραστάσεων και επιμορφωτικές θεατρικές δραστηριότητες.

 2. Η λειτουργία τομέα Κινηματογράφου, με δραστηριότητες όπως πειραματικό εργαστήρι – κινηματογράφος – video, χειμερινός – θερινός κινηματογράφος και κινηματογραφικό εργαστήρι, παραγωγή ή συμπαραγωγή κινηματογραφικών έργων.

 3. Η λειτουργία τομέα Καλών Τεχνών – Εικαστικών, με δραστηριότητες όπως ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, διακοσμητική και φωτογραφία.

 4. Η λειτουργία τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, με δραστηριότητες όπως σκηνογραφία – ενδυματολογία, γραφικές τέχνες – τέχνες βιβλίων, ψηφιδωτά – μικτά υλικά, αγιογραφία, μαρμαροτεχνία, κεραμική, ξυλογλυπτική, υφαντική και λοιπές τέχνες.

 5. Η λειτουργία τομέα Βιβλιοθήκης, με δραστηριότητες όπως σύσταση ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και σύνδεση της βάσης των δεδομένων της με δημότες και κατοίκους του Δήμου μας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, καταγραφή της συλλογής και βιβλιογραφική επεξεργασία του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού της, δανεισμός του υλικού της, προβολή του έργου της, μέσω διοργάνωσης εκθέσεων – διαλέξεων – εκδηλώσεων, καθώς και μέσω έκδοσης διαφόρων ενημερωτικών εντύπων και απογραφή του υλικού της βιβλιοθήκης με σύνταξη ετήσιας έκθεσης, καταχώρηση στατιστικών στοιχείων και τήρηση πεπραγμένων λειτουργίας της, και θα λειτουργεί και δανειστική βιβλιοθήκη.

 6. Η λειτουργία τομέα Λαογραφικού Μουσείου – Πινακοθήκης, με δραστηριότητες όπως συγκέντρωση – εμπλουτισμός – έκθεση παραδοσιακών αντικειμένων, ενδυμάτων, εργαλείων και κειμηλίων, φύλαξη και συντήρηση των έργων του λαογραφικού μουσείου, οργάνωση εκθέσεων κάθε εικαστικής έκφρασης και φύλαξη – καταγραφή – συντήρηση πινάκων και άλλων έργων τέχνης.

 7. Η λειτουργία τομέα Αρχαιοτήτων και Ιστορίας, καθώς και εκμάθησης Αρχαίων Ελληνικών και της Ελληνικής Γλώσσας σε όσους Έλληνες επιθυμούν να την διδαχθούν.

 

[ Άρθρο 5o ] Μ Ε Σ Α  Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Ε Ι Ν Α Ι :

 

Για την επίτευξη των σκοπών η κίνηση συνεργάζεται με την πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και με άλλους φορείς με παρόμοιους σκοπούς.

Οι σκοποί της κίνησης θα επιτευχθούν με

 1. τη διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις δημοσίου διαλόγου και προβληματισμού

 2. τη σύνταξη και δημοσιοποίηση σχεδίων, προγραμμάτων,προτάσεων, θέσεων, διαμαρτυριών για θέματα και προβλήματα των πολιτών της δημοτικής κοινότητας Ζευγολατιού και της Βόχας γενικότερα.

 3. την παραγωγή και δημόσια διακίνηση οπτικοακουστικών και εντύπων παρεμβάσεων μέσα από ΜΜΕ.

Η ίδια η Κίνηση παίρνει πρωτοβουλίες και οργανώνει την ζύμωση για τα τοπικά αλλά και γενικότερα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.

 1. την έκδοση εφημερίδος, η οποία θα διανέμεται δωρεάν, θα εκδίδεται και θα ανήκει ιδιοκτησιακά στην Κίνηση Ενεργών Πολιτών και θα συντάσσεται υπό επιτροπής. Η εφημερίδα αυτή θα κυκλοφορεί περιοδικώς και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ελεύθερο βήμα προς κάθε πολίτη ανεξαιρέτως και αδιακρίτως, με τη βασική προϋπόθεση ότι αποδέχεται τους σκοπούς της κίνησης, όπως αποτυπώνονται στο παρόν.

 

About Κωνσταντίνος Σχοινοχωρίτης

Ιστορικός, Αρχειονόμος – Βιβλιοθηκονόμος, υποψήφιος Διδάκτωρ Ιονίου Πανεπιστημίου. Πρόεδρος Κίνησης Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».